Vad betyder Hadith Qudsi


Imam Nawawis Fyrtio hadither och Fyrtio hadith qudsi är i vida utsträckning betraktat som den mest populära antologin och den bästa introduktionen för att studera Profetens uttalanden på engelska.
Hadithen sammanfattar de väsentliga lärorna i islam, och koncentrerar sig på följande områden: bekräftelsen av doktrinen om Tawhid och förståelsen av Allah (swt) i alla Hans attribut, vikten av de fem pelarna i islam, uppnående av dygder, självuppoffring för Allahs (swt) skull och förberedelse inför domens dag.
Hadith Qudsi, eller helig hadith, har en särskild viktig status därför att dess mening kommer helt och hållet från Allah (swt), medan formuleringen kommer från Profeten Muhammad (saw). För var och en av de åttio hadither som presenteras, har den arabiska originaltexten visats vid sedan om den engelska översättningen, som har förtjänat ett rykte för dess skolastiska noggrannhet och läslighet. Bland de många definitioner som getts av de tidiga lärda för heliga hadither finns den av as-Sayyid ash-Sharif al-Jurjani (dog 86 A.H). I hans lexikon At-Tarifat säger han: “En helig hadith kommer, såsom det betyder, från Allah den Allsmäktige; dess formulering kommer från Allahs Sändebud (saw). Det är det som Allah den Allsmäktige har kommunicerat till Hans Profet genom uppenbarelser eller i drömmar, och han (saw), har kommunicerat det med sina egna ord.”
Hadith Qudsi är uttalanden av Profeten som gudomligt kommunicerats till honom. Den nuvarande samlingen har sammanställts från alla tillgängliga hadith-böcker. De fyrtio valda här är alla väl autentisierade och presenterar många av de doktrinska, fromma och etiska elementen i islam. [Det ovan är tagna ur: An introduction to the subject and select sample texts, Ibrahim Izzuddin och Denis Johnson-Davies: Fyrtio Hadith Qudsi, Beirut, Damascus, 1980.]
Medan de gemensamma faktorerna mellan hadith qudsi och Koran är att båda innehåller ord från Allah, och som uppenbarats till Muhammad (saw), så är de största skillnaderna mellan koranen och hadith qudsi följande:
I koranen kommer den exakta formuleringen från Allah, medan I hadith qudsi ges formuleringen av profet Muhammad (saw).
Koranen har kommit till Muhammad (saw) bara av ängeln Gabriel, medan hadith qudsi också kan ha inspirerats på annat sätt, t ex i en dröm.
Koranen är oförliknelig och unik, men så är det inte med hadith qudsi.
Koranen har överförts genom många personer, (tawatur) men hadith och hadith qudsi har ofta bara överförts genom ett fåtal eller till och med en individ. Det finns hadith qudsi som är sahih, men andra är också hasan eller till och med dha’if, medan det finns inte någon som helst tvekan angående en enda vers ur koranen.
En annan sak är att hadith qudsi inte kan reciteras i bön.