MUSLIMGUIDE.SE
Innehåll

Inledning
Wudu-rituell tvagning
Tayammum-torrtvagning
Bönen (sala)

      I Guds, Den Nåderikes, Den Barmhärtiges
NamnINLEDNING
All lov och pris tillkommer Allah.Vi prisar honom, söker hans hjälp och ber om hans fårlåttelse. Vi söker skydd hos Allah från det onda inom oss och från det onda i våra handlingar.Den som Allah väljer att vägleda kan ingen vilseleda, och den som Allah väljer att vilseleda kan ingen vägleda. Jag bär vittnesmål om att det inte finns någon gud [gudom] värd att dyrkas förutom Allah - den ende, som inte har någon vid sin sida - och jag bär vittnesmål om att Mohammed (må Allahs frid och välsignelse vara över honom) är hans slav och sändebud.
Den bästa orden är Allahs ord och den bästa vägledningen är Profeten Mohammeds (må Allahs frid och välsignelse vara över honom) vägledning.
Det mest onda är innovationen. Varje innovation är en irrlära (bid'ah), varje irrlära är en vilseledning och varje vilseledning är i helveteselden.
Kära läsare:
som ni kanske redan vet är bönen viktigaste och vitalaste i en muslims liv efter trosbekännelsen. Ty, majoriteten av våra lärda har enats om att den som lämnar bönen har lämnat islam, baserat på Profetens (saws) uttalande som har återberättats från Jabir ibn Abdulla (må Allah vara nöjd med honom), som säger att han hörde Profeten (saws) säga: "Det som skiljer tro från polyteism [mångguderi] och hädandet [icke tro] är bönen (sahih muslim).
Därmed så appliceras alla domar som appliceras på icke-muslim på denna människa som inte ber, må Allah bevara oss ifrån detta.
Med denna sida vill jag presentera bönen för barn och för nybörjare. Min avsikt är att förklara på ett enkelt och lättfattligt sätt hur bönen utförs. Jag hoppas att du som läser denna sidan skall finna det instruktivt och ha nytta och hjälp av den. Naturligtvis finns det många fler detaljer att tillägga, men min avsiky har varit att kortfattat beskriva de viktigaste reglerna för bönens utförande.
Det är med Allahs hjälp som jag skrivit denna sida och jag ber Honom att den skall komma till nytta.
Villkor för bönens utförande:
För att bönen skall kunna utföras finns vissa villkor som är viktiga att följa. Isalm lägger stor vikt vid renhet, och då menas både "yttre renhet" och "hjärtats renhet".
För att bönen skall vara giltig krävs följande:

 Kroppen skall vara ren.
 För kvinnor skall kroppen vara täckt, utom ansikte och händerna.
 För männen skall kroppen täckas mellan naveln och knäna. Kläderna som används för aldrig vara genomskinliga eller åtsittande.
 Platsen för bönen skall vara ren, liksom kläderna.
 Bönen måste utföras på den utsatta tiden.
 Böneriktningen skall vara mot Mekka.

Nästa sida »