زیکری دوای بارینی باران


(( مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللـهِ ورَحْمَتِهِ )). (٢٠٣)
واتە: بارانمان بۆ باری بە فەزڵ و سۆزو ڕەحمەتی خودای گەورە.

شورەی موسڵمان - گەڕانەوە